Dno Lyrics by Al Sirat


Al Sirat Lyrics

Dno Lyrics
Wielkie nadzieje pok³adane w tobie
z dnia na dzieñ zast¹pi³ kac...
Choæ wszystko pod nos ci podstawiano,
a co chcia³eœ, mia³eœ, nie robi¹c nic!

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na dno...

Wielu przyjació³ mia³eœ. Drwili z ciebie,
kiedy odwraca³eœ twarz...
Uœmiechaj¹ siê dzisiaj, patrz¹c jak skoñczy³eœ,
gdy zabrak³o tego, czym obdarzy³ los...

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na dno...

[solo: sYn]

Ile up³ynie, nim pozbierasz siê w sobie,
nim skorzystasz z w³asnych si³?
Ile minie zanim uœwiadomisz sobie,
¿e nie zrobi ju¿ nikt za ciebie nic?!

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na ryj!
Back to: Al Sirat Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous