Kala Lyrics by Al Sirat


Al Sirat Lyrics

Kala Lyrics
...Tyle lat, zaklêty kr¹g...
tysi¹c razy pope³ni³em ten sam b³¹d...
Wstajê i upadam wci¹¿
tworzê plany, potem je wyrzucam w k¹t...

Ten dzieñ jest po to, ¿ebym zebra³ ca³y ¿al
i wyrzuci³ z siebie go.
Chcê patrzeæ wprost bez wstydu, chcê kreowaæ œwiat
bez ciê¿aru wczorajszego dnia.

Siêgam w g³¹b, chcê znaleŸæ gdzie
b³êdy by³y, choæ tak trudno przyznaæ siê,
wyj¹æ na wierzch ca³y brud,
raz rozliczyæ, ¿eby nie powracaæ ju¿,
iœæ do przodu znów!

Ten dzieñ [...]

Wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ...
Wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ...
ZAPOMNIEÆ

[solo: sYn]

ZnaleŸæ, wybaczyæ, zapomnieæ...
ZnaleŸæ, wybaczyæ, zapomnieæ...
ZAPOMNIEÆ

Ten dzieñ [...]
Back to: Al Sirat Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous