Sentex Lyrics by Al Sirat


Al Sirat Lyrics

Sentex Lyrics
Znów eksplozja w centrum miasta!...co za nudy.
Wojsko strzela w wœciek³y t³um!...zmieniam kana³.
Cudza krew, co dzieñ ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa.. Zmieniam kana³.

Uczeñ wyr¿n¹³ ca³¹ klasê!...nies³ychane
Matka zjad³a swe niemowlê!...znów to samo
Cudza œmieræ, codzie ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. Zmieniam kana³.

Ska¿ony umys³ na œwiat wyda³ dziwny sen.
Stopiony lód przenikn¹³ wprost do naszych serc.
Toksyczny sen, toksyczny sen,
codzieñ razem œnimy!

Szpital wyprzedaje zw³oki!...gdzie ten serial?
Dzieciak zabi³ dla trzech z³otych!..tak, s³ysza³em.
Cudzy p³acz, codzieñ ogl¹dany, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. Zmieniam kana³.

Ska¿ony umys³ [...]

[Solo: Cola]
[solo: sYn]
Back to: Al Sirat Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous