Z³o Lyrics by Al Sirat


Al Sirat Lyrics

Z³o Lyrics
Znów nieprzespana noc...
Teraz, kiedy zapad³ zmrok, widzisz jasno, tak jak w dzieñ,
co spieprzy³eœ znowu, gdzie wybra³eœ Ÿle!
Masz okazjê, by zmieniæ to!
Przestañ winiæ œwiat za ca³e,
ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
zamiast jêczeæ...

"Tak przera¿a mnie ten syf, w którym codzieñ
musimy tarzaæ siê, gdzie Boga krew
z bluŸnierczych sp³ywa ust i wszystko traci sens.

Znów zmarnowany dzieñ...
Dzisiaj znów pamiêtasz jaki mia³eœ w ¿yciu cel,
lecz dziœ o kolejny krok od niego oddali³eœ siê!
ZnajdŸ przyczynê i usuñ j¹.
Przestañ winiæ œwiat za ca³e
ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
zamiast jêczeæ...

"Tak [...]"

[Solo: Cola]
[solo: sYn]

Twój ukochany strach...
Chocia¿ dobrze wiesz co robiæ, ci¹gle motasz siê.
Boisz siê co bêdzie, gdy wybierzesz Ÿle.
Uwierz w siebie, nie wa¿ne co,
przestañ winiæ œwiat za ca³e
ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
zamiast skomleæ...

"Tak [...]"
Back to: Al Sirat Lyrics


Soundtracks / Top Hits / One Hit Wonders / TV Themes / Song Quotes / Miscellaneous